นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลรับฟังผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ (University Council Visit : 3)

28 มิถุนายน 2566 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ (University Council Visit : 3) โดยมีทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา กลุ่มสาขาวิชา ศูนย์วิจัย กรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม K102 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท       ในการเยี่ยมชมส่วนงานครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี ได้นำเสนอทิศทางและผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากลก่อประโยชน์ต่อสังคม ที่ผ่านมาคณะวิทยาศาสตร์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับวารสารวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติกว่า 520 เรื่อง มีการสื่อสารองค์ความรู้วิทยาศาสตร์สู่สังคมในรูปแบบสื่อที่ทันสมัยผ่านช่องทางต่าง ๆ และยกระดับการจัดการเรียนการสอนผ่านนโยบาย One Mahidol Science Education […]

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ประจำปี 2564 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

          วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564-2565 และรับฟังผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมทั้ง การพัฒนาและความท้าทายในอนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ผ่านการประชุมออนไลน์โปรแกรม Webex Meeting เวลา 13.00 น. – 14.00 น.          โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้  การดำเนินการตามเป้าหมายที่ผ่านมาและคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เป้าหมายที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก 2 ปีข้างหน้า ภาพบรรยากาศการเยี่ยมชมส่วนงาน         […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin