ผู้ผ่านการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment

ลำดับ ปี หลักสูตร คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  ภาควิชาที่สังกัด
1 21-24 June 2016 / 21-27 September 2018 Tier 1/
Tier 2
ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ชีวเคมี
2 9-12 January 2018
21-27 September 2018
Tier 1/
Tier 2
อ.ดร. ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
(ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562)
ชีววิทยา
3 12-15 June 2018 Tier 1 ศ.ดร. จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา (ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562) สรีรวิทยา
4 28-31 May 2019 Tier 1 ผศ.ดร. ปฐมพงษ์ แสงวิไล ชีววิทยา

ผู้ผ่านการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment

(โอนย้ายส่วนงาน)

ลำดับ ปี หลักสูตร คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  ภาควิชาที่สังกัด
1 18-21 June 2019 Tier 1 รศ.ดร. เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช กายวิภาคศาสตร์

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin