ผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

– TQA Assessor

– ผู้ผ่านการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment (Tier)

– ผู้ผ่านการอบรม EdPEx Assessor

– ผู้ผ่านการอบรม AUN-QA Assessor

– ผู้ผ่านการอบรม MUQD Assessor

– คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin