วันที่                                             

กิจกรรม
กันยายน 2566
19 ก.ย.65 คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับส่วนงานตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2566
สิงหาคม 2566
31 ส.ค.65 หลักสูตร ป.โท นิติวิทยาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA ASSESSMENT) ประจำปี 2566
25 ส.ค.65 กลุ่มสาขาชีวนวัตกรรมฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA ASSESSMENT) ประจำปี 2566
22 ส.ค.65 ภาควิชาสรีรวิทยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA ASSESSMENT) ประจำปี 2566
17 ส.ค.65 ภาควิชาคณิตศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA ASSESSMENT) ประจำปี 2566
11 ส.ค.65 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA ASSESSMENT) ประจำปี 2566
4 ส.ค.65 ภาควิชาเภสัชวิทยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA ASSESSMENT) ประจำปี 2566
มิถุนายน 2566
28 มิ.ย.65 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลรับฟังผลการดำเนินงานของ
คณะวิทยาศาสตร์ (University Council Visit : 3)
พฤษภาคม 2566
29 พ.ค.65 การประชุมคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ SAR Visit ประจำปี 2566
23 พ.ค.65 ภาควิชาพฤกษศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment) ประจำปี 2566
เมษายน 2566
4 เม.ย.65 สัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567 – 2570
มีนาคม 2566
29 มี.ค. 65 ภาควิชาชีวเคมี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment) ประจำปี 2566
28 มี.ค. 65 ภาควิชาชีววิทยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU AUN-QA Assessment) ประจำปี 2566
กุมภาพันธ์ 2566
17 ก.พ. 65 การอบรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีงบประมาณ 2566
โดยใช้ AUN-QA Criteria Version 4.0

Solverwp- WordPress Theme and Plugin