3 – 4 เมษายน 2566 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกิจกรรมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567 – 2570 ทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นคณะวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม และองค์กรแห่งความยั่งยืน ณ โรงแรม Amari Hua Hin
รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดี ได้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์ ในการเป็นผู้นำด้านการศึกษาวิจัย และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อย่างบูรณาการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ รวมถึงพันธกิจหลักในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม และผลิตผลงานวิจัยคุณภาพสากลก่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งการทำให้คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ปรับและเปลี่ยนไปตามอนาคต จำเป็นต้องทบทวนยุทธศาสตร์ โดยการสร้างการดำเนินการที่ทันสมัยและคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มลูกค้า ช่องทางการเข้าถึง ความสำคัญกับลูกค้า ทรัพยากรหลัก พันธมิตร เป็นต้น นอกจากนั้นยังได้กล่าวถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ประสบความสำเร็จจนถึงปัจจุบัน และการผลักดันความร่วมมือต่าง ๆ ในด้านการบริหารงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นด้วย
จากนั้นจึงเป็นการบรรยายพิเศษ ‘การวางแผนกลยุทธ์เชิง Organizational’ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ Strategic Road-mapping of the 10 National Industries การจัดทำแผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรายสาขาเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ในอนาคต ต่อด้วยการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดร่างแผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา นำประชุมโดย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา ด้านการวิจัยและนวัตกรรม นำประชุมโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และรองคณบดี ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสังคม และด้านการบริการองค์กร นำประชุมโดย รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล ปิดท้ายด้วยการนำเสนอแผนยุทธศาสตร์และสรุปผลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

ที่มา : https://science.mahidol.ac.th/news/apr66-03/

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 131

Solverwp- WordPress Theme and Plugin