การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี*

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี เช่น โครงการ กิจกรรมหรือแบ่งตามพันธกิจหลักของส่วนงาน งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2566 (หรือรายละเอียดพิจารณาโดยผู้บริหารฯ)

 

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี*

แสดงผลการดำเนินงานตามดำเนินงานประจำปี มีรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินงานกิจกรรม(หรือตามพันธกิจ) ผลการใช้จ่าย ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น และเป็นรายงานผลของปีงบประมาณ 2565

Solverwp- WordPress Theme and Plugin