วิทยากร : รศ. ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา) และอ. ดร.ณัฐพล  อ่อนปาน
ครั้งที่ 1 : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ครั้งที่ 2 : วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
  • ยกเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CO-VID 2019)
ครั้งที่ 3 : วันที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
ครั้งที่ 4 : วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
ครั้งที่ 5 : วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ปี 2563 ระยะที่ 2

ครั้งที่ 6 : วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
ครั้งที่ 7 : วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
ครั้งที่ 8 : วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เเวลา 09.30 – 12.00 น. อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
ครั้งที่ 10 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ครั้งที่ 11 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Solverwp- WordPress Theme and Plugin