วันพฤหัสบดีที่ 13 ส.ค. 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ห้อง Pr 301

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

          

Solverwp- WordPress Theme and Plugin