ผู้ผ่านการอบรม MU EdPEx Assessor จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ลำดับ
ปี
รุ่น
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชาที่สังกัด
1
  
ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาคุณภาพ
(ดำรงตำแหน่ง ธ.ค.2562- พ.ค.2563)
ฟิสิกส์
2
2556
1
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
(ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562)
ชีววิทยา
3
2557
2
ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
จุลชีววิทยา
4
2557
2
ผศ.ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ
 
ชีววิทยา
5
2557
2
รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์
 
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
6
2558
3
นายคำรณ โชธนะโชติ
หัวหน้างาน
งานบริหารฯ
7
2558
3
น.ส.ลีลศร พ่วงศรี
หัวหน้างาน
งานนโยบายฯ
8
2559
4
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
ชีวเคมี
9
2559
4
อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร
 
เภสัชวิทยา
10
2560
5
ผศ.ดร.ณัฏฐินี พันธ์วิศวาส
รองคณบดีฝ่ายคลังและพัสดุ
(ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562)
พฤกษศาสตร์
11
2560
5
รศ.ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ
หัวหน้าภาควิชา
สรีรวิทยา
12
2561
6
รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง
หัวหน้าภาควิชา
เภสัชวิทยา
13
2561
6
ผศ.ดร.ธนากร โอสถจันทร์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย
(ดำรงตำแหน่งปี 2559-2562)
ฟิสิกส์
14
2561
6
ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล
รองคณบดีฝ้ายพัฒนาคุณภาพและสังคมสัมพันธ์
งานสารสนเทศฯ
15
2562
7
อ.ดร.นิสา ปฏิการมณฑล
 
เทคโนโลยีชีวภาพ
16
2562
7
อ.ดร.ณัฐพล ภาณุพินธุ
 
สรีรวิทยา
17
2563
8
ผศ.ดร.สมคิด อมรสมานกุล
 
คณิตศาสตร์
18
2563
8
ผศ.ดร.อัญชีรา วิบูลย์จันทร์
 
พฤกษศาสตร์
19
2563
8
อ.ดร.คณิต ภู่ไข่
 
สรีรวิทยา

 

ผู้ผ่านการอบรม MU EdPEx Assessor จัดโดยกองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกษียน /ลาออก)

ลำดับ
ปี
รุ่น
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ภาควิชาที่สังกัด
1
2556
1
รศ.ดร.สุดา เรียงโรจน์พิทักษ์
 
พยาธิชีววิทยา
2
2556
1
รศ.ดร.กรองทอง ยุวถาวร
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
(ดำรงตำแหน่งปี 2550-2558)
เภสัชวิทยา
3
2559
4
รศ.ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ดำรงตำแหน่งปี 2555-2558)
ฟิสิกส์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin