การบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563

วัน เดือน ปีกิจกรรมหมายเหตุ
31 ก.ค. 2562กำหนดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ของคณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 ให้กับมหาวิทยาลัยศูนย์บริหารฯ ความเสี่ยง ม.มหิดล
24 ก.ค. 2562การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
กำหนดการ
09:00 เริ่มการประชุมและชี้แจงการดำเนินการ
09:10 การจัดทำ Risk Management Checklist
10:10 การชี้แจงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
11:30 สรุปการประชุม
12:00 ปิดการประชุม
ห้อง K101 เวลา 0900-1200
19 ก.ค. 2562กำหนดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และจัดการภาวะฉุกเฉิน ของภาควิชา งาน ศูนย์ และกลุ่มสาขาวิชา ให้งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพงานนโยบายฯ (คุณวัชรี)
ก.ค. 2562งาน ภาควิชา ศูนย์ กลุ่มสาขาวิชา ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563ที่ อว 78.091/นย 00206

QR Code for MUSC Risk Management Website

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
31 ก.ค. 62 กำหนดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2563 ให้ MU ศูนย์ความเสี่ยง
24 ก.ค. 62 ประชุมสรุปแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2563 K101
มิ.ย. 60 จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2563 งาน/ภาค
19 เม.ย. กก.บริหารจัดการความเสี่ยงฯ ประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 รอบ 6 เดือน K101
5 เม.ย. 62 กำหนดส่งผลการบริหารความเสี่ยง 2562 รอบ 6 เดือน งานนโยบายฯ
31 ก.ค. 2561 กำหนดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 ให้ MU ศูนย์ความเสี่ยงฯ
18 ก.ค. 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 K101 9-12am
16 ก.ค. 2561 กำหนดส่งแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 งานนโยบายฯ
3 ก.ค. 2561 หนังสือที่ ที่ศธ 0517.091/ นย 00312 เชิญประชุมคณะกรรมการฯ งานนโยบายฯ
27 มิ.ย. 2561 Risk Clinic: Conflict of Interest & Fraud ศูนย์ความเสี่ยงฯ
16 มี.ค. 2561 ศูนย์ความเสี่ยงสัญจร K101

ความเสี่ยง 2562

แบบรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน

ความเสี่ยง 2561

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
31 ต.ค. 2561 กำหนดส่งผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ความเสี่ยง
10 ต.ค. 2561 ประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 12 เดือน ปีงบประมาณ 2561 K101
30 เม.ย. 2561 กำหนดส่งผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ความเสี่ยงฯ
18 เม.ย. 2561 กก.ความเสี่ยง ประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 6 เดือน K102
9 เม.ย. 2561 กำหนดส่งข้อมูลผลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากภาคและงาน งานนโยบายฯ
(26 มี.ค. 2561) บันทึกข้อความเพื่อให้ส่งข้อมูลและเข้าประชุมสรุปผลการจัดการความเสี่ยง งานนโยบายฯ
22 มี.ค. 25651 หนังสือแจ้งกำหนดส่งผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงาน ศูนย์ความเสี่ยง

ความเสี่ยง 2560

พันธกิจ การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Management)
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง

(25 มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน)

Call Tree
แผน แผนบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ 2560 แผนความต่อเนื่องในการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมหิดล 2556
การปฏิบัติ งานและภาควิชา มหาวิทยาลัย
การทบทวน ทุก 6 เดือน ทุกปี
การปรับปรุง ทุกปี ไม่ระบุ

ปฏิทินกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์

วัน เดือน ปี กิจกรรม หมายเหตุ
31 ตุลาคม 2561 กำหนดส่งผลการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ 2561 รอบ 12 เดือนให้มหาวิทยาลัย ศูนย์ฯเสี่ยง
30 เมษายน 2561 กำหนดส่งผลการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ 2561 รอบ 6 เดือนให้มหาวิทยาลัย ศูนย์ฯเสี่ยง
31 ตุลาคม 2560 กำหนดส่งผลการบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ 2560 รอบ 12 เดือนให้มหาวิทยาลัย ศูนย์ฯเสี่ยง
28 กรกฎาคม 2560 กำหนดส่งแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ 2561 ให้มหาวิทยาลัย ศูนย์ฯเสี่ยง
19 กรกฎาคม 2560 ประชุมสรุปแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ 2561 K101
17 กรกฎาคม 2560 กำหนดส่งแผนบริหารความเสี่ยงจากงานและภาควิชา ให้งานนโยบายฯ อีเมล์
23 มิถุนายน 2560 งานนโยบายฯ ชี้แจงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงคณะวิทยาศาสตร์ 2561 K101
16 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริหารความเสี่ยงชี้แจงการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2561 ศูนย์ฯเสี่ยง
30 เมษายน 2560 กำหนดส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ฯ เสี่ยง
20 มีนาคม 2560 ชี้แจงการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนแรก K101
ตุลาคม 2559 กำหนดส่งผลการบริหารความเสี่ยงให้ MU ศูนย์ฯ เสี่ยง
7 ตุลาคม 2559 ประชุมกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง MUSC เพื่อสรุปผลการบริหารความเสี่ยง MUSC 2559 ก่อนส่งมหาวิทยาลัย งานนโยบายฯ
30 กันยายน 2559 กำหนดส่งผลการบริหารความเสี่ยงส่วนงานภายใน MUSC งานนโยบายฯ
29 กรกฎาคม 2559 กำหนดส่งแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560 ศูนย์ฯเสี่ยง
25 กรกฎาคม 2559 การประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง MUSC งานนโยบาย
22 กรกฎาคม 2559 กำหนดส่งรายงานวิเคราะห์และแผนจัดการความเสี่ยง 2560 งานนโยบาย
6 กรกฎาคม 2559 ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 2560 K101
3-4 พ.ค. 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงส่วนงาน ศูนย์ฯเสี่ยง
29 เมษายน 2559 กำหนดส่งรายงานผลการบริหารความเสี่ยง (รอบ 6 เดือน)  แบบฟอร์ม
8 เมษายน 2559 การประชุมนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยง MUSC (รอบ 6 เดือน)  ไฟล์ 1 2 3
3 มีนาคม 2559 การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุม 25 ก.ค. 2559

เครื่อข่ายบริหารความเสี่ยง (ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์)

  1. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
  2. นางสาวลีลศร พ่วงศรี หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
  3. นางวัชรี ใจซื่อกุล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
  4. นางศศิมา มามีใหญ่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช่องทางติดต่อศูนย์บริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

ดาวน์โหลด

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่เกี่ยวข้อง

Introduction to Risk Management

Solverwp- WordPress Theme and Plugin