ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 (รอบ 6 เดือน)

ผลการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562 (รอบ 6 เดือน)

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2561 – มี.ค. 2562) เพื่อหาโอกาสพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ

กำหนดการ วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

  • 0900 เริ่มการประชุม (ผู้เข้าร่วมประชุมรับเอกสารและของว่างก่อนการประชุม)
  • 0905 เปิดการประชุมโดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
  • 0910 กรณีศึกษา ผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน กรณีมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 ที่นำไปสู่การประกาศหยุดงานในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (
    https://quality.sc.mahidol.ac.th/airpollution2019/ )
  • 0930 การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน ของภาควิชา ศูนย์ และงานต่าง ๆ
  • 11:30 สรุปการประชุม
  • 12:00 ปิดการประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน

ทั้งนี้ทางงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจะได้สรุปรายงานเพื่อแจ้งในที่ประชุมกรรมการประจำคณะ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในส่วนงานกันต่อไป และนำผลการบริหารจัดการความเสี่ยงรอบ 6 เดือน รายงานต่อมหาวิทยามหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin