เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 2562

เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx 2562

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจตามเกณฑ์ EdPEx” ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 0830-1615 ณ ห้องทวีวัฒนา ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์

  • อ.ดร.นพ.ณัฐพล ภาณุพินธุ ภาควิชาสรีรวิทยา
  • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ภาควิชาชีววิทยา
  • รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ภาควิชาเภสัชวิทยา
  • อ.ดร.นิสา ปฏิการมณฑล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • อ.ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร ภาควิชาเภสัชวิทยา
  • รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
  • น.ส.ลีลศร พ่วงศรี

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin