การดำเนินงานภายใต้ภาวะมลพิษทางอากาศ 2562

การดำเนินงานภายใต้ภาวะมลพิษทางอากาศ 2562

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ โดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ดำเนินการรวบรวมแผนการดำเนินการในภาวะฉุกเฉินในด้านต่าง ๆ รวมถึงเมื่อเกิดปัญหามลพิษทางอากาศ นำเสนอผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และได้รวบรวมนำเสนอเฉพาะด้านการตอบสนองต่อภาวะมลพิษทางอากาศผ่านการสื่อสารทางไลน์กลุ่มกรรมการประจำคณะเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562

แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านมลพิษทางอากาศ (กรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 2562)

อย่างไรก็ตาม การที่จะเปิดทำการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานต่าง ๆ จะเป็นไปตามคำสั่งของมหาวิทยาลัยมหิดล แต่ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 211/2562 (ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562) เรื่องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจประกาศวันหยุดปฏิบัติงานหรือหยุดการเรียนการสอนตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของส่วนงานนั้น ๆ โดยให้คำนึงถึงปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองในอากาศที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคลากรและนักศึกษาเป็นสำคัญ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดเสวนาพิเศษ Science Café ตอน ตื่นรู้ PM2.5 มหันตภัยร้ายจริงหรือ? เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ PM2.5 และการป้องกันตนเอง โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมเสวนา ได้แก่ รศ. ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และผศ. ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตื่นรู้ PM2.5 มหันตภัยร้ายจริงหรือ?

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คณบดีมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการในภาวะที่มีมลพิษทางอากาศ และได้นำเสนอร่างแผนการดำเนินงานแก่ทีมบริหารผ่านทางไลน์กลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ และในระหว่างนั้นได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของคณะฯ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้นักศึกษาและบุคลากรทุกท่านโปรดเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองในเขตกรุงเทพฯ และวิทยาเขตศาลายาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะระดับของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของท่าน ทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะที่อยู่ภายนอกห้องเรียนหรือภายนอกอาคาร และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้ง หากมีอาการผิดปกติ เกี่ยวกับระบบทางเดินทางหายใจ
แน่นหน้าอก หรืออาการที่เกี่ยวข้อง ให้รีบพบแพทย์ทันที

Faculty of Science, Mahidol University recommends all students and staffs to closely monitor air pollution situation in Bangkok and Salaya campus especially for fine particulate matter level (PM 2.5) which might lead to health problems. Meanwhile, it is recommended to avoid outdoor activities and to wear face mask while being outside. If you have problems with respiratory system, chest pain or related symptoms, please see doctor immediately.

ร่างแผนปฏิบัติการโดยรองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ

คณบดีและทีมบริหาร สรุปแนวทางเพื่อประกาศนโยบายด้านสุขภาพและแนวปฏิบัติแก่บุคลากร ดังประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังพื้นที่ประสบปัญหาและสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในขณะนี้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประสบปัญหาฝุ่นละออกในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในปริมาณเกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนดและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 และ ข้อ 7 ของข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 211 / 2562 เรื่อง มอบอำนาจ สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 กำหนดให้หัวหน้าส่วนงานมีอำนาจประกาศวันหยุดปฏิบัติงาน และหรือ วันหยุดการเรียนการสอนตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของส่วนงานนั้นๆ ได้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงกำหนดแนวทางให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังพื้นที่ประสบปัญหาและสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ วันที่ 30 มกราคม 2562

ในวันเดียวกัน (30 มกราคม 2562) มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศหยุดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 31 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศหยุดการเรียนการสอน (ฉบับภาษาไทย) วันที่ 30 มกราคม 2562
ประกาศหยุดการเรียนการสอน (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) วันที่ 30 มกราคม 2562

ซึ่งทำให้ไม่มีการเรียนการสอนทั้งที่วิทยาเขตพญาไท และศาลายา ในส่วนของบุคลากรยังมาทำงานตามปกติ แต่สำหรับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถลางานได้ โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามความเหมาะสมผ่านการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์ โดยรักษาการแทนคณบดี ออกประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ หยุดเรียนวันที่ 31 ม.ค. และ 1 ก.พ. 2562

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลประกาศให้หยุดการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในพื้นที่ศาลายา ช่วงวิกฤตจากฝุ่นละออง

ประกาศให้วันที่ 31 ม.ค. และ 1 ก.พ. 2562 เป็นวันหยุดสำหรับวิทยาเขตศาลายา

และทางคณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศให้วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันหยุดเช่นกันในเวลาต่อมา

ประกาศหยุดการปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้งการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน จะมาดำเนินการตามปกติในวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้เชื่อว่าภาวะวิกฤตปริมาณฝุ่น PM2.5 จะดีขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

แต่ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากร ควรติดตามประกาศจากเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ เฟซบุ๊คคณะวิทยาศาสตร์ และสื่อสารออนไลน์ ถึงข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์ต่อไป

ปริมาณฝุ่น PM2.5

วันที่ต่ำสุด (mg/m3)สูงสุด (mg/m3)เฉลี่ย (mg/m3)
29 ม.ค. 62566458
30 ม.ค. 62568271
31 ม.ค. 62546358
1 ก.พ. 62???

ข้อมูล: กรมควบคุมมลพิษ (http://aqmthai.com/public_report.php) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ (59t)

ประกาศยกเลิกมาตรการลดชั่วโมงการทำงาน ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง:

Solverwp- WordPress Theme and Plugin