Integrity and Transparency Assessment: ITA

Integrity and Transparency Assessment: ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เกณฑ์ EdPEx
MUSC SIPOC Process
เกณฑ์ประเมิน Integrity and Transparency
บทนำ: โครงร่างองค์การ
ส่วนที่ 1 ลักษณะองค์การ
ส่วนที่ 2 สภาวะการณ์ขององค์การ
1. การนำองค์การ
1.1 การนำองค์การโดยผู้นำระดับสูง
A1.1
 
1.2 การกำกับดูแลและความรับผิดชอบต่อสังคม
A1.2
 
2. กลยุทธ์
2.1 การจัดทำกลยุทธ์
A2.1
 
2.2 การนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
A2.2
 
3. ลูกค้า
3.1 เสียงของลูกค้า
A3.1
 
3.2 ความผูกพันของลูกค้า
A3.2
 
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
4.1 การวัด การวิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินการ
A4.1
 
4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
A4.2
 
5. บุคลากร
5.1 สภาพแวดล้อนการทำงาน
A5.1
 
5.2 ความผูกพันของบุคลากร
A5.2
 
6. ระบบปฏิบัติการ
6.1 กระบวนการทำงาน
A6.1
 
6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
A6.2
 
7. ผลลัพธ์
7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ
  
7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า
  
7.3 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร
  
7.4 ผลลัพธ์ด้านการนำองค์การ และการกำกับดูแล
  
7.5 ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
  
ตารางแสดงความสัมพันธ์ตัววัดคุณธรรมและความโปร่งใสกับกระบวนการทำงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ออกเป็น 5 ดัชนี ได้แก่
 1. ดัชนีความโปร่งใส (transparency index)
 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด (accountability index)
 3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (corruption-free index)
 4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (integrity culture index)
 5. ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (work integrity index)
 

ดัชนี ตัววัด คุณธรรมและความโปร่งใส (ที่มา: คู่มือ ITA 2560)[/caption]

ดัชนีความโปร่งใส (Transparency Index)

 • ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล
  • EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  • EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 • ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม
  • EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  • EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
 • ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง
  • EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
  • EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  • EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
 • ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ
  • EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  • EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
   (ที่ผ่านมา)
  • EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 • ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานหน้าที่
  • EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
 • ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
 • ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน
  • EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
 • ตัวชี้วัด: การรับสินบน
  • EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
 • ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
  • EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
 • ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  • EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  • EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
 • ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  • EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  • EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
  • EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  • EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
  •  

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัววัดและกระบวนการทำงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตัววัด
กระบวนการ
(MUSC SIPOC)
หมายเหตุ
ตัวชี้วัด: การเปิดเผยข้อมูล
EB1 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
P6.2 การสื่อสารด้วยสื่อออนไลน์
งานสารสนเทศ, งานสื่อสารองค์กร, คณะกรรมการสื่อสารองค์กร, เว็บมาสเตอร์คณะฯ
EB1 (2) หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
  
ตัวชี้วัด: การมีส่วนร่วม
EB2 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  
EB2 (2) หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  
ตัวชี้วัด: การจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
  
EB3 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  
EB3 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
  
EB3 (4) หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
  
ตัวชี้วัด: การดำเนินงานตามภารกิจ
EB4 (1) หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  
EB4 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
(ที่ผ่านมา)
  
EB4 (3) หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  
ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานหน้าที่
EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
  
ตัวชี้วัด: เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB6 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
  
ตัวชี้วัด: การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB7 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
  
ตัวชี้วัด: การรับสินบน
EB8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
  
ตัวชี้วัด: การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB9 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
  
ตัวชี้วัด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB10 (1) หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  
EB10 (2) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
  
ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  
EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
  
ตัวชี้วัด: มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB12 (1) หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
  
EB12 (2) หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจให้บริการประชาชน อนุมัติ หรืออนุญาต)
  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกินและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

https://www.nacc.go.th/images/article/freetemp/article_20171214184321.pdf

ITA 2560 Integrity and Transparency Assessment: ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

https://drive.google.com/file/d/0B1JYMn99kIaVcmVlQ0tsZFdjaEE/view

คู่มือธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (1 ธันวาคม 2559)

https://www.mahidol.ac.th/th/latest_news59/Governance/ebook/mp3/Governance.pdf

โครงการอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2561

http://intranet.sc.mahidol/pn/scqd/wp-content/uploads/2018/03/MU_ITA_20180305sm.pdf

Solverwp- WordPress Theme and Plugin