นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่

หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ นางสาวลีลศร พ่วงศรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการอบรมหลักสูตร “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นใหม่” รุ่นที่ 3 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) เมื่อระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาขีดสมรรถนะและยกระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อพัฒนานักวิเคราะห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้มีความพร้อมรับสถานการณ์และแนวโน้มในปัจจุบันและอนาคต มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกทางด้านการวางแผน และเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรับผิดชอบภารกิจที่สูงขึ้น และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้ โดยมีโครงสร้างหลักสูตรที่ประกอบด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ 1. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการวางแผนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการจัดทำและการบริหารงบประมาณ การจัดการข้อมูล เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร และการทำวิจัยขอสถาบันอุดมศึกษา การสัมมนาบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่ 2. หมวดวิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ การจัดทำเอกสารราชการในการทำงาน การวางแผนการวิเคราะห์และการจัดทำเอกสารโครงการ การคิดทำงานอย่างเป็นระบบ การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ และ 3. หมวด กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และเกมาการบริหาร ได้แก่ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประโยชน์ในการประสานการทำงาน การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม (รวมทั้งสิ้น 30 ชั่วโมง) ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin