ประชุมหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567-2570

ประชุมหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567-2570

            27 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุม 401 อาคาร MUSES คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท  ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มสาขา หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง และหัวหน้างาน ร่วมประชุมหารือจัดทำแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2567-2570

            รศ. ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้รับเกียรติจาก ผศ.เชิญโชค ศรขวัญ ที่ปรึกษา เป็นวิทยากรแนะนำเกี่ยวกับความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ และร่วมให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการ โดย คณะฯ ได้กำหนด วิสัยทัศน์  “To be a World Class Faculty of Science with Social Impact” ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ และต่อด้วยการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมความคิดร่างแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่  S1: วิจัย และนวัตกรรม คุณภาพสากล (World Class Research and Innovation) S2: นวัตกรรมการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ที่แท้จริง (Innovative Education and Authentic Learning) S3: บริการวิชาการเข้มแข็ง และผลักดันงานวิชาการสู่ระดับนโยบาย (Excellence in Academic Service, Policy Advocacy) และ  S4: องค์กรยั่งยืน และพึ่งตนเองได้(Sustainable Organization and Self-Sufficiency) โดยมี vision statement คือ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าทางด้านการวิจัย การศึกษา และการบริการวิชาการ ในระดับสากล ที่สร้างประโยชน์ต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วัฒนธรรมองค์กร “Synergy for Success and Sustainability”

          นำประชุมโดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน นโยบายและประกันคุณภาพ ปิดท้ายด้วยการนำเสนอผลการหารือของแต่ละกลุ่มยุทธศาสตร์ และประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จากการประชุมจะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ต่อไป

Solverwp- WordPress Theme and Plugin