เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx

การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2559 วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 0830-1600 ณ ห้องประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

 • 0830 ลงทะเบียน
 • 0900 พิธีเปิด และภาพรวมบทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจประเมิน MU EdPEx และ common pitfall
 • 0930 การเปลี่ยนแปลงใหม่ใสเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ปี 2556-2557
 • 1030 ภาพรวมกระบวนการตรวจประเมิน
 • 1100 Value added feedback comment and Key Theme
 • 1300 วิธีการ และเทคนิคการวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx
 • 1345 แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ/นำเสนอ
 • 1530 ถาม ตอบ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และปิดการอบรม

วิทยากร

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สมภพ ประธานธุนารักษ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชิญโชค ศรขวัญ
 • คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง
 • ศาสตราจารย์ นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล
 • รองศาสตราจารย์ พญ.ปรียานุช แย้มวงษ์

เอกสารประกอบการอบรม

 • กำหนดการ
 • แบบประเมิน
 • Consensus Review Worksheet Item 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 7.1
 • MU EdPEx Assessor Refreshing Course March 24, 2016 วิธี เทคนิคการวิเคราะห์ เพื่อกำหนดค่าคะแนนประเมิน
 • การเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2559 Value Added Feedback Comment and Key Theme
 • EdPEx Site Visit
 • MU EdPEx Assessor — Roles, Properties, Responsibilities, Ethics, and Code of Conduct
 • EdPEx Assessing Process
 • 2015-2016 Education Criteria for Performance Excellence: Changes from the 2013-2014 Criteria
 • รายชื่อและการจัดกลุ่ม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin