เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเตรียมความพร้อมประธานและผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08:30-16:30 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียน มหาวิทยาลัย มหิดล ศาลายา โดยมีบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ด้วย ดังนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ. กรองทอง ยุวถาวร รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ รองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ นางสาวลีลศร พ่วงศรี กำหนดการ ประธานกลุ่มย่อยและหมวดที่ประเมิน เอกสารประกอบการอบรม การวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าคะแนนตามเกณฑ์ EdPEx โดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin