การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA ปีงบประมาณ 2560

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA ปีงบประมาณ 2560

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญคณะต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน เข้าฟังคำชี้แจงกำหนดและกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 13:00-16:00

กำหนดการ

  • 1300-1330 ลงทะเบียน
  • 1330-1400 เปิดการประชุม
  • 1400-1500 การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE QA Online
  • 1500-1600 ตอบข้อซักถาม

เอกสารประกอบการประชุม

  • กำหนดการและแบบประเมินการประชุม
  • เอกสารประกอบการบรรยาย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

Tags :

Solverwp- WordPress Theme and Plugin