การประชุมทบทวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2560

การประชุมทบทวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชา/หลักสูตร ปีงบประมาณ 2560

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมทบทวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา กระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตรในปีงบประมาณหน้า สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผลการดำเนินงานที่ทำให้ภาควิชาและหลักสูตรได้รับผลการเยี่ยมที่นำไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาภาควิชาและหลักสูตรได้อย่างแท้จริง

กำหนดการ

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

 • 0830 ลงทะเบียน
 • 0900 เริ่มการประชุม
 • 0905 สรุปภาพรวมและกระบวนการเยี่ยมสำรวจภาควิชาและหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • 1000 กิจกรรมกลุ่มย่อย
  • กลุ่มที่ 1 ประธานเยี่ยมสำรวจ
  • กลุ่มที่ 2 หัวหน้าภาควิชา
  • กลุ่มที่ 3 กรรมการเยี่ยมสำรวจ
   • กรรมการใหม่
   • กรรมการเก่า
 • 1100 การนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
 • 1150 อภิปราย
 • 1200 ปิดการประชุม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin