ตารางสรุปประเภทหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2560)

ระดับ จำนวน หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรร่วม
ปริญญาตรี 13 7 6 3
ปริญญาโท 17 0 17 TBC
ปริญญาเอก 17 0 17 TBC

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ส่วนงานที่รับผิดชอบ งานการศึกษา)

 

ปริญญาตรี

ประเภท

หลักสูตรร่วม

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) ไทย
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) ไทย
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) ไทย
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) ไทย
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) ไทย
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) ไทย
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) ไทย  ไม่รับ น.ศ. (ปิดหลักสูตร 2559)*
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประกันภัย) นานาชาติ หลักสูตรร่วม Curtin, Australia
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน) นานาชาติ
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรชีวการแพทย์) นานาชาติ หลักสูตรร่วม U. of Sussex, UK
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) นานาชาติ หลักสูตรร่วม SUNY, USA
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์อุตสาหการ) นานาชาติ
13 วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีวนวัตกรรม) นานาชาติ  รับ น.ศ. ปีแรก 2560

หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้รับผิดชอบ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา)

 

ปริญญาโท

ประเภท

หลักสูตรร่วม

1 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) นานาชาติ
2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) นานาชาติ
3 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) นานาชาติ
4 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พยาธิชีววิทยา) นานาชาติ
5 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยาการออกกำลังกาย) นานาชาติ
6 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) นานาชาติ
7 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) นานาชาติ
8 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) นานาชาติ
9 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) นานาชาติ
10 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) นานาชาติ
11 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา) นานาชาติ
12 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) นานาชาติ
13 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์) นานาชาติ
14 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) นานาชาติ
15 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พิษวิทยา) นานาชาติ
16 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) นานาชาติ
17 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการพืช) นานาชาติ

หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้รับผิดชอบ งานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา)

 

ปริญญาเอก

ประเภท

หลักสูตรร่วม

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง) นานาชาติ
2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยา) นานาชาติ
3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) นานาชาติ
4 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชวิทยา) นานาชาติ
5 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา) นานาชาติ
6 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พยาธิชีววิทยา) นานาชาติ
7 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยา) นานาชาติ
8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) นานาชาติ
9 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พิษวิทยา) นานาชาติ
10 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์) นานาชาติ
11 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) นานาชาติ
12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) นานาชาติ
13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) นานาชาติ
14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ) นานาชาติ
15 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เวชศาสตร์ระดับโมเลกุล) นานาชาติ
16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมี) นานาชาติ
17 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) นานาชาติ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2,258

Solverwp- WordPress Theme and Plugin