การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA ปีการศึกษา 2561

การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ CHE-QA ปีการศึกษา 2561

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมเพื่อบันทึกข้อมูลการดำเนินงานของหลักสูตร เข้าระบบ CHE-QA ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 0900-1200 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ P114 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Tags :

Solverwp- WordPress Theme and Plugin