การพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์

การพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มีหน้าที่รับผิดชอบการพัฒนาบุคลากรด้านคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์ โดยในปัจจุบันแบ่งเป็น 2 แนวทางใหญ่ ๆ ได้แก่

  1. การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามามารถนำความรู้เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงานและองค์การได้
  2. การพัฒนาบุคลาการเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้เกณฑ์ AUN-QA ไปในการบริหารจัดการหลักสูตรได้

โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น เช่น รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาค และหัวหน้างาน ได้มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์ EdPEx และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ ในขณะที่ประธานหลักสูตร หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหลักสูตร ควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางของ Outcome-based education และการดำเนินการตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA

ทั้งนี้อาจมีบุคลากรส่วนหนึ่งพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์ทั้งสองให้กับมหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้สามารถช่วยประเมินตนเองในองค์กร และนำตัวอย่างหรือแนวทางที่ดีจากการเปิดโลกทัศน์ ที่ได้เห็นจากการดำเนินการของหน่วยงานสถาบันอื่น ๆ แล้วนำปรับเพื่อให้เหมาะกับการดำเนินงานขององค์กรตนเองได้ต่อไป

ผู้ผ่านการอบรมทั้งสองเกณฑ์ ผู้ประเมิน และบุคลากรภายในของคณะวิทยาศาสตร์อีกจำนวนหนึ่ง จะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมเยี่ยมสำรวจภาควิชา ตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA ทุกปี ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานตามข้อกำหนดของ สกอ. อีกด้วย

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin