EdPEx Changing Criteria 2018

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมชี้แจง EdPEx Changing Criteria (รุ่น 1 และ รุ่น 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กำหนดการ ลงทะเบียน เปิดการประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เอกสารประกอบการประชุม กำหนดการและใบประเมินกิจกรรม เอกสารประกอบการประชุม “EdPEx 2017-2018” ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เฟซบุ๊คกองพัฒนาคุณภาพ

TQA Criteria Training

บุคคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TQA Criteria ที่ดำเนินการโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirement) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหา และนำมาประยุกต์ใช้กับการใช้เกณฑ์คุณภาพทางการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx ของ สกอ. ตลอดจนนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการบริการและพัฒนาองค์กร กำหนดการอบรม (อ้างอิงรอบการอบรม 21-23 กุมภาพันธ์ 2561) วันที่ 1 0900 ความเป็นมาของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรและตนเอง ระดับพัฒนาการขององค์กร 1045 ค่านิยมหลักและเจตจำนกของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และ TQA Framework 1300 โครงร่างองค์กร 1445 รูปแบบหัวข้อของเกณฑ์และมิติการให้คะแนน 1530 หมวด 7 ผลลัพธ์ วันที่ 2 0900 หมวด 3 ลูกค้า 1045 ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับหมวด 3 (หัวข้อ 7.1ก […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin