การเตรียมความพร้อมหลักสูตร รับการตรวจประเมิน AUN-QA ระดับอาเซียน

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 กองพัฒนาคุณภาพเชิญผู้แทนหลักสูตรปริญญาโทและเอก ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าฟังและหารือการรับตรวจประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA โดยกรรมการจาก ASEAN AUN-QA ในระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 308 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างเวลา 1300-1530

กองพัฒนาคุณภาพ

 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • รศ.ชวลิต วงศ์เอก
 • เจ้าหน้าที่กองพัฒนาคุณภาพ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ประธานหลักสูตร
 • รองคณบดี
  • รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
  • รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
 • หัวหน้างาน
  • หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ
  • หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 • กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
 • หลักสูตรปริญญาโท-เอก ชีวเคมี

Solverwp- WordPress Theme and Plugin