MUSC_BSc_Committee_20160210

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์ AUN-QA ตามแบบฟอร์มการเปิดหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ของกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ห้อง K101

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 375

Solverwp- WordPress Theme and Plugin