การจัดทำข้อตกลงปฏิบัติการ (Performance Agreement: PA) ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2560 มีกำหนดการดังนี้

วันที่ เวลา ส่วนงาน
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 13:00-14:30 ภาควิชาสรีรวิทยา
14:30-16:00 ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 09:00-10:30 ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
10:30-12:00 ภาควิชาคณิตศาสตร์
13:00-14:30 ภาควิชาจุลชีววิทยา
14:30-16:00 ภาควิชาเคมี
วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 09:00-10:30 ภาควิชาฟิสิกส์
10:30-12:00 ภาควิชาพฤกษศาสตร์
13:00-14:30 ภาควิชาเภสัชวิทา
14:30-16:00 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 09:00-10:30 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
10:30-12:00 ชีววิทยา
13:00-14:30 ชีวเคมี

การดำเนินงาน

วัน เดือน ปี ขั้นตอนการดำเนินงาน
29 กรกฎาคม 2559 งานนโยบายฯ ส่งแบบฟอร์มการทำข้อตกลงปฏิบัติงาน (PA) ให้แก่ภาควิชา
26 สิงหาคม 2559 ภาควิชาส่งข้อตกลงปฏิบัติงานให้แก่งานนโยบายฯ
5-8 กันยายน 2559 การทำข้อตกลงปฏิบัติงานระหว่างส่วนงานและทีมบริหาร
16 กันยายน 2559 ภาควิชาส่งข้อตกลงปฏิบัติงานที่ผ่านการปรับตามข้อเสนอแนะจากทีมบริหารให้งานนโยบายฯ
22 กันยาย 2559 คณะกรรมการบริหารคณะฯ ประชุมพิจารณาข้อตกลงการปฏิบัติงาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 558

Solverwp- WordPress Theme and Plugin