โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

ที่

โครงการ

วันที่

ลงทะเบียน

หมายเหตุ

1. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21-22 เม.ย. 2561 2,000 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
2. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้สอน

รุ่นที่ 1 16-17 มิ.ย.+ 20 ต.ค. 2561

รุ่นที่ 2 29-30 มิ.ย. + 27 ต.ค. 2561

3,000 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ
3. การอบรมหลักสูตรเรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis

รุ่นที่ 1 27-28 เม.ย. 2561

รุ่นที่ 2 18-19 พ.ค. 2561

2,000

โรงแรมอโนมา (รุ่นที่ 1)

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส (รุ่นที่ 2)

4. การอบรมหลักสูตรทบทวนผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร

รุ่นที่ 1 11-12 พ.ค. 2561

รุ่นที่ 2 8-9 มิ.ย. 2561

รุ่นที่ 3 22-23 มิ.ย. 2561

2,000

โรงแรมอโนมา (รุ่นที่ 1 และ 2)

โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส (รุ่นที่ 3)

*เฉพาะผู้ผ่านการอบรม CUPT QA

5. การอบรมหลักสูตรทบทวนผู้ประเมินระดับคณะ/สถาบัน ตามเกณฑ์ CUPT Indicators

รุ่นที่ 1 14 ก.ค. 2561

รุ่นที่ 2 21 ก.ค. 2561

1,000

โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

*เฉพาะผู้ผ่านการอบรม CUPT Indicators

หมายเหตุ งานนโยบายฯ จะใช้เงินโครงการ AUN-QA สนับสนุนค่าใช้จ่ายหลักสูตรทบทวนผู้ประเมิน จำนวน 10 คน (ตามลำดับก่อนหลัง) หลักสูตรอื่น ๆ ให้ภาควิชาหลักสูตรพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม หรือให้งานการศึกษาหรืองานแพทย์พิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม

Solverwp- WordPress Theme and Plugin