โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561

โครงการอบรมหลักสูตรบริหารคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ที่ โครงการ วันที่ ลงทะเบียน หมายเหตุ 1. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร 21-22 เม.ย. 2561 2,000 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 2. การอบรมหลักสูตรเรื่อง Outcome-Based Education (OBE) สำหรับผู้สอน รุ่นที่ 1 16-17 มิ.ย.+ 20 ต.ค. 2561 รุ่นที่ 2 29-30 มิ.ย. + 27 ต.ค. 2561 3,000 โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ 3. การอบรมหลักสูตรเรื่อง AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 27-28 เม.ย. 2561 รุ่นที่ 2 […]

อบรม Outcome-based Education

กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Overview of Outcome-Based Education” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา Salaya Pavilion Hotel วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ Monday September 26, 2016 0845 Open session and policy of Mahidol University by Associate Professor Sompop Prathanturarug, Ph.D. Vice President for Quality Development, Mahidol University 0900 Overview of Outcome-Based Education (theory into practice) by Dr. Oliver Vettori, Director of Program Management and […]

Solverwp- WordPress Theme and Plugin