อบรม Outcome-based Education

obe_brochur_20160926

กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Overview of Outcome-Based Education” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา Salaya Pavilion Hotel วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

Monday September 26, 2016

 • 0845 Open session and policy of Mahidol University by Associate Professor Sompop Prathanturarug, Ph.D. Vice President for Quality Development, Mahidol University
 • 0900 Overview of Outcome-Based Education (theory into practice) by Dr. Oliver Vettori, Director of Program Management and Teaching & Learning Support, Vienna
 • 1130 Lunch
 • 1245 Learning Outcomes and Learning Taxonomy (Definiton, Examples) by Associate Professor Le Quang Minh, Ph.D. Vice President, Vietnam National University Ho Chi Minh City and Dr. Oliver Vettori , Director of Program Management and Teaching & Learning Support, Vienna
oliver_vettori_wu_2016

Outcome Based Education

A Matter of Strategy Rather than of Adminstrating Learning Outcomes

Dr. Olinver Vettori

Vienna University of Economics and Business

 • 1345 Break
 • 1400 Program Learning Outcome Development (How to Create PLOs) By Assistant Professor Thasaneeya R. Nopparatjamjomras, Ph.D. Institute for Innovative Learning, Mahidol University and Dr. Veerades Panvisavas, Mahidol University International College Mahidol University
 • 1600 Small group discussion
 • 1630 Presentaion of PLOs
 • 1700 Wrap-up of the day

Tuesday September 27, 2016

 • 0830 Implementation of Outcome-Based Education: Case studies in Austria, Vietnam, and Thailand
 • 1045 Break
 • 1100 Constructive alignment (definition and example)
 • 1200 Lunch
 • 1300 Course Learning Outcome Development
 • 1515 Break
 • 1530 Small group discussion
 • 1615 Presentation the alignment of PLOs and CLOs
 • 1700 Wrap-up of the day

Wednesday September 28, 2016

 • 0845 Poster setting
 • 0915 Walk gallery (Poster exhibition of each program
 • 1015 Break
 • 1030 Outcome-based education: share and learn
 • 1200 Closing ceremony (with MU direction)

ทำเนียบผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ Outcome-Based Education: Theory into Practice ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2559 ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ ชื่อ-สกุล ภาควิชา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม หัวหนาภาควิชาชีวเคมี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร บุญยฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
6. อาจารย์ ดร.วิฑูร ชื่นวชิรศิริ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
8. อาจารย์ ดร.นิสา ปฏิการมณฑล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
9. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง (เฉพาะเช้าวันจันทร์)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin