obe_brochur_20160926

กองพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “Overview of Outcome-Based Education” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 ณ ห้องทวีวัฒนา Salaya Pavilion Hotel วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

Monday September 26, 2016

oliver_vettori_wu_2016

Outcome Based Education

A Matter of Strategy Rather than of Adminstrating Learning Outcomes

Dr. Olinver Vettori

Vienna University of Economics and Business

Tuesday September 27, 2016

Wednesday September 28, 2016

ทำเนียบผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ Outcome-Based Education: Theory into Practice ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2559 ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายา พาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่ ชื่อ-สกุล ภาควิชา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรันดร ยูวะนิยม หัวหนาภาควิชาชีวเคมี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ตวงพร สุทธิพงษ์ชัย อาจารย์ภาควิชาชีวเคมี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ รองหัวหน้าภาควิชาชีววิทยา
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร บุญยฤทธิ์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
6. อาจารย์ ดร.วิฑูร ชื่นวชิรศิริ อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรารัตน์ วงศ์คงคาเทพ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
8. อาจารย์ ดร.นิสา ปฏิการมณฑล อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
9. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง (เฉพาะเช้าวันจันทร์)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 563

Solverwp- WordPress Theme and Plugin