MU Quality Forum: AUN-QA

MU Quality Forum: AUN-QA

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน MU Quality Forum: AUN-QA เพื่อให้ส่วนงานต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางด้านคุณภาพระดับหลักสูตรและสถาบัน ตามแนวทางของเกณฑ์ AUN-QA และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน โดยเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์ ASEAN AUN-QA มาเป็นผู้ร่วมเสวนา โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09:00-12:00

กำหนดการ

 • 0830 ลงทะเบียน
 • 0900 กล่าวต้อนรับและพิธีเปิด และการบรรยายเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล” โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักการการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 0945 รับประทานอาหารว่าง
 • 1000 Share & Learn: Experiences from AUN-QA Assessment at Programme Level โดยวิทยากรผู้ร่วมเสวนาดังนี้
  • รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor for AUN
  • รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา Programme Director for Doctor of Philosophy in Biochemistry, Faculty of Science
  • รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ์ Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital
  • Dr.Roberto B Gozzoli Bachlor of Business Administration in International Hospitality and Management, Mahidol University International College
  • ดำเนินรายการโดย
   • คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
   • อ.ดร.วีรเดช พันธุ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 1130 ถาม – ตอบ
 • 1145 สรุปผลและกล่าวปิดกิจกรรม
 • 1200 รับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวกล่อง)

เอกสารประกอบการประชุม

 • สูจิบัตร กำหนดการจัดกิจกรรม
 • แบบประเมินการจัดกิจกรรม
 • เอกสารประกอบการบรรยาย “การพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหิดล”

(บน) ภาพล่ามภาษามือ (sign language interpreter) ในระหว่างงาน ซึ่งมีถึง 3 คน และเมื่อถึงการบรรยายของอาจารย์ชาวต่างประเทศ ล่ามก็จะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษามือไทยให้ผู้ฟัง ซึ่งน่าจะเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยราชสุดาได้ฟังอีกด้วย

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

 • รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (วิทยากรร่วมเสวนา)
 • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง)
 • ฯลฯ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin