เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA 2561

เตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมิน MU AUN-QA 2561

กองพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

วิทยากร

 • รศ.ชวลิต วงษ์เอก AUN-QA Expert and Assessor ASEAN University Network
 • คุรศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • ผศ.ดร.กภ.วรินทร์ กฤติยาเกียรณ วิทยาลัยราชสุดา
 • อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ

ผู้ช่วยวิทยากร

 • ผศ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ รักการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • ผศ.ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ตรวจประเมินจากคณะวิทยาศาสตร์

 • อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (รุ่น 1)
 • รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รุ่น 1)
 • รศ.ดร.นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรช (รุ่น 3)
 • รศ.ดร.สมบัติ ธนะรันต์ (รุ่น 3)

เอกสารประกอบการอบรม

 • สูจิบัตร กำหนดการ และแบบประเมินกิจกรรม
 • SAR for Computer Science (Category 1-5 and appendix A-C)
 • ผลการสำรวจความต้องการและความคาดหวังเกี่ยวกับการตรวจประเมิน MU AUN-QA
 • เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
 • AUN-QA Appendix B
 • AUN-QA Appendix D
 • ขั้นตอนการตรวจประเมิน MU AUN-QA

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin