หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ MU AUN-QA

ประมวลภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560

ประธานกรรมการตรวจประเมิน (ซ้าย) และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ (ขวา)

พิธีเปิดการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ MU AUN-QA

การเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560

การนำเสนอผลการเยี่ยมสำรวจเบื้องต้น

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 452

Solverwp- WordPress Theme and Plugin