โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์การทางการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx” ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

EdPEx Assessor: EA

กำหนดการ

ที่ กิจกรรม วันที่
1 หน่วยงานจัดส่ง SAR ให้สกอ. (OP 10 หน้า และ SAR 50 หน้า) 17 มีนาคม 2560
2 สกอ.จัดเทีมประเมินและจัดส่ง SAR ให้แก่ผู้ประเมิน ภายใน 24 มีนาคม 2560
3 ผู้ประเมินจัดส่ง IR ให้แก่สกอ.เพื่อจัดทำ Consolidate IR 28 เมษายน 2560
4 ประชุม Consensus 15 ทีม ภายใน พ.ค. 2560
4.1 ครั้งที่ 1 8-9 พ.ค. 2560
4.2 ครั้งที่ 2 15-16 พ.ค. 2560
4.3 ครั้งที่ 3 18-19 พ.ค. 2560
4.4 ครั้งที่ 4 22-23 พ.ค. 2560
4.5 ครั้งที่ 5 25-26 พ.ค. 2560
5 สกอ.แจ้งผลการพิจารณา SAR ให้แก่ส่วนงาน เพื่อการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (เฉพาะหน่วยงานที่ได้มากกว่า 150 คะแนน และกรรมการเห็นสมควร) 31 พ.ค. 2560
6 การตรวจประเมินในสถานที่จริง 15-30 มิ.ย. 2560
7 ผู้ประเมินจัดส่ง Feedback Report ฉบับสมบูรณ์แก่ สกอ. 14 ก.ค. 2560
8 ประกาศผลหน่วยงานที่ผ่าน EdPEx 200 ครั้งที่ 4 31 ก.ค. 2560

เอกสารประกอบการอบรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 794

Solverwp- WordPress Theme and Plugin