งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx โดยใช้ SIPOC เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ จากที่ได้ประชุมชี้แจงเพื่อให้หัวหน้างานดำเนินการจัดทำข้อมูลกระบวนการทำงานที่สำคัญ หรือเพิ่มเติมกระบวนการอื่น ๆ แล้วเมื่อวัน 5 มกราคม 2560

การประชุมในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จึงเป็นการให้แต่ละงานนำเสนอผลการจัดทำกระบวนการด้วยเครื่องมือ SIPOC ต่อที่ประชุมที่ประกอบด้วยหัวหน้างานต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ห้อง K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
 2. อ.ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
 3. นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
 4. นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 5. นางสาวมลฤดี ธรรมรงค์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ
 6. นางฐานิตา ลิ่มวงศ์ หัวหน้างานแพทย์และบัณฑิตศึกษา
 7. นางสาวปพิชญา สุขสะอาด หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
 8. นางสาวน้องนุช ประสมคำ หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 9. นางชิตหทัย ภัทรธิยานนท์ หัวหน้างานศาลายา
 10. นางสาวสมสุข นากสุก หัวหน้างานพัฒนาระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. นางสาววลัยพันธ์ ฉลาดอักษรสิทธิ์ หัวหน้างานพันธกิจพิเศษ
 12. นางสาวนันทินี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา
 13. นางจันศนีย์ ฉิมงาม นักวิชาการการศึกษา
 14. นางสาววันวิสา เจริญยศ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
 15. นางสาวสุรัสสินี บัวยั่งยืน นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 457

Solverwp- WordPress Theme and Plugin