สถานที่: ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กำหนดการ

Shopping @ MUQD Market

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการแสดงนิทรรศการ EdPEx รายหมวด โดย 12 ส่วนงานและหลักสูตรที่ดำเนินการตามเกณฑ์ AUN-QA

โปสเตอร์แบบ roll up ของงานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 374

Solverwp- WordPress Theme and Plugin