สัมมนาแนวทางพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล 2562

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล (MUQD) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมวรบุระ หัวหิน รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำหนดการ วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 0630 เดินทางจากมหาวิทยาลัยมหิดล สู่ สถานที่จัดงานสัมมนา 0930 พิธีเปิด และการบรรยายพิเศษเรื่อง TQA ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารคุณภาพ โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1030 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ระบบคุณภาพอย่างไรให้ได้ผลในการบริหารส่วนงาน โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชาพยาบาล และ อ.ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดำเนินรายการโดย คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 1330 การบรรยายเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน พ.ร.บ. การอุดมศึกษา

การสัมมนาพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2561 ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ โมดัส บีชฟรอนต์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ร่วมประชุมด้วย 3 ท่านได้แก่ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ) รศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา (รองหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีและประธานหลักสูตรชีวเคมี) รศ.ดร.ภญ.กรองทอง ยุวถาวร (เกษียณ) กำหนดการ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

MUQD Market 2017

สถานที่: ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดการ 0830 ลงทะเบียน 0850 พิธีเปิด โดยศาตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี 0900 Best Practice Sharing: Path to OBE อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา ประธานหลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ อ.ดร.อนุชาติ เขื่อนนิล คณะกายภาพบำบัด ผศ.ดร.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยราชสุดา อ.ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส วิทยาลัยนานาชาติ ผู้ดำเนินรายการ อ.ดร.อรลัชชา ศิวรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ดำเนินรายการ 1030 Shopping @ MUQD Market 1200 รับประทานอาหารกลางวัน 1300

มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 2559

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 0830-1630 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียนร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ http://www.qd.mahidol.ac.th/mqf2016/ หรือติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-6062-5 คณะวิทยาศาสตร์ มีบุคลากรร่วมเป็นกรรมการพิจารณาผลงานในมหกรรมคุณภาพได้แก่ อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร ช่วงเวลาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ วันที่ 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2559 จำนวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมเท่ากับ 164 ผลงาน เป็นผลงานจากคณะวิทยาศาสตร์ 0 ผลงาน คิดเป็น 0% ประเภทของผลงาน Oral/Poster Presentation Story Telling Team Good Practice เกณฑ์การให้คะแนน ผลงาน R2R ให้คะแนนตามเกณฑ์ 8

Solverwp- WordPress Theme and Plugin