งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเรื่องเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กำหนดการ

วิทยากร: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

เอกสารประกอบการอบรม

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 871

Solverwp- WordPress Theme and Plugin