SIPOC & Service Blueprint

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คุณศุภชัย เมืองรักษ์ (Supachai Munagrux) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง K102 ระหว่างเวลา 0900-1600 กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 0900 พิธีเปิดและเริ่มการอบรม Workshop: การจัดทำ service blueprint 1600 ปิดการอบรม Homework: การจัดทำ SIPOC จาก service blueprint วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 0900 เริ่มการอบรม การวิพากษ์ Service Blueprint และ SIPOC model เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง SIPOC/Blueprint for Process

การประชุมเพื่อติดตามการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมเพื่อติดตามผลการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx โดยใช้ SIPOC เป็นเครื่องมือในการดำเนินการ จากที่ได้ประชุมชี้แจงเพื่อให้หัวหน้างานดำเนินการจัดทำข้อมูลกระบวนการทำงานที่สำคัญ หรือเพิ่มเติมกระบวนการอื่น ๆ แล้วเมื่อวัน 5 มกราคม 2560 การประชุมในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จึงเป็นการให้แต่ละงานนำเสนอผลการจัดทำกระบวนการด้วยเครื่องมือ SIPOC ต่อที่ประชุมที่ประกอบด้วยหัวหน้างานต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ห้อง K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ผู้เข้าร่วมประชุม อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง อ.ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร นายคำรณ โชธนะโชติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร นางสาววรัษยา สุนทรศารทูล หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นางสาวมลฤดี ธรรมรงค์ หัวหน้างานคลังและพัสดุ นางฐานิตา ลิ่มวงศ์ หัวหน้างานแพทย์และบัณฑิตศึกษา นางสาวปพิชญา สุขสะอาด หัวหน้างานตรวจสอบภายใน นางสาวน้องนุช ประสมคำ หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ นางชิตหทัย ภัทรธิยานนท์

EdPEx และ AUN-QA สำหรับสายสนับสนุน

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ จัดอบรมเรื่องเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดการ 0900 ลงทะเบียน 0930 เปิดการอบรม 0935 ค่านิยมของเกณฑ์ EdPEx กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1000 การประเมินความเป็นระบบตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx การทำงานอย่างเป็นระบบแบบ DRMP การจัดการกระบวนการทำงานด้วย SIPOC การประเมินกระบวนการแบบ ADLI การประเมินผลลัพธ์แบบ LeTCI 1030 รับประทานอาหารว่าง 1045 การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามแนวทาง AUN-QA 1130 ถาม-ตอบ 1200 ปิดการอบรม และรับประทานอาหารกลางวัน วิทยากร: อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง เอกสารประกอบการอบรม EdPEx & AUN-QA สำหรับสายสนับสนุน

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx

งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx โดยใช้ SIPOC เป็นโมเดลในการดำเนินการ ทั้งนี้ได้เชิญหัวหน้างานของคณะวิทยาศาสตร์เข้าอบรม ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการในระบบงานต่าง ๆ ที่ได้จำแนกแล้ว 47 กระบวนการในปีงบประมาณ 2558 แต่เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ 2559 มีการปรับโครงสร้างบริหาร และการทำงานหลายส่วน จึงเกิดส่วนงานใหม่ขึ้น จึงจัดให้มีการพิจารณากระบวนการทำงานร่วมกัน และเพื่อใช้รายงานใน MUSC EdPEx SAR สำหรับปีงบประมาณ 2559 ต่อไป กำหนดการ 13:30 เริ่มการอบรม 13:35 รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยงกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ 13:50 แนวทางการจัดการกระบวนการตามเกณฑ์ EdPEx ของคณะวิทยาศาสตร์ 14:00 การใช้ SIPOC เป็นเครื่องมือในการออกแบบและจัดการกระบวนการ 14:20 การใช้ตัวอย่างของ “ร้านก๋วยเตี๋ยว” ในโมเดล SIPOC 14:30 รับประทานอาหารว่าง 14:45 การพิจารณากระบวนการทำงานที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์ กระบวนการทำงานที่สำคัญ (47 กระบวนการ) หัวหน้างานที่เข้าอบรม พิจารณากระบวนการทำงานที่รับผิดชอบหลัก หรือรับผิดชอบร่วมกัน หัวหน้างานพิจารณากระบวนการตามแนวทาง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin