งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการกระบวนการตามแนวทาง EdPEx โดยใช้ SIPOC เป็นโมเดลในการดำเนินการ ทั้งนี้ได้เชิญหัวหน้างานของคณะวิทยาศาสตร์เข้าอบรม ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์ มีกระบวนการในระบบงานต่าง ๆ ที่ได้จำแนกแล้ว 47 กระบวนการในปีงบประมาณ 2558 แต่เนื่องจากในช่วงปีงบประมาณ 2559 มีการปรับโครงสร้างบริหาร และการทำงานหลายส่วน จึงเกิดส่วนงานใหม่ขึ้น จึงจัดให้มีการพิจารณากระบวนการทำงานร่วมกัน และเพื่อใช้รายงานใน MUSC EdPEx SAR สำหรับปีงบประมาณ 2559 ต่อไป

กำหนดการ

ผู้เข้าร่วมอบรม

นายณัฐพล     แนวจำปา           หัวหน้างานการศึกษา

น.ส. มลฤดี     ธรรมรงค์            หัวหน้างานคลังและพัสดุ

น.ส. น้องนุช   ประสมคำ           หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ

น.ส. ปพิชญา  สุขสะอาด          หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

น.ส. ลีลศร      พ่วงศรี                หัวหน้างานนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

นางสมสุข       นาคะพัฒนกุล     หัวหน้างานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

น.ส. รุ่งระวี      แทนวันชัย           หัวหน้างานวิจัย

น.ส. วรัษยา    สุนทรศารทูล       หัวหน้างานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

นางชิตหทัย    ภัทรธิยานนท์       หัวหน้างานศาลายา

น.ส. วลัยพันธ์ ฉลาดอักษรสิทธิ์  รักษาการหัวหน้างานพันธกิจพิเศษ

น.ส. นันทินี     กลิ่นจันทร์            รักษาการหัวหน้าโครงการจัดตั้งงานแผนและพัฒนา

น.ส. ฐานิตา    ลิ่มวงศ์                  รักษาการหัวหน้างานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา

น.ส. ขนิษฐา   ธรรมรักษ์              งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

นางนนทวรรณ  ปินตา                  งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ

ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 472

Solverwp- WordPress Theme and Plugin