SIPOC & Service Blueprint

SIPOC & Service Blueprint

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คุณศุภชัย เมืองรักษ์ (Supachai Munagrux) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง K102 ระหว่างเวลา 0900-1600

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561

  • 0900 พิธีเปิดและเริ่มการอบรม
    • Workshop: การจัดทำ service blueprint
  • 1600 ปิดการอบรม
  • Homework: การจัดทำ SIPOC จาก service blueprint

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

  • 0900 เริ่มการอบรม
    • การวิพากษ์ Service Blueprint และ SIPOC model

เอกสารประกอบการอบรม

  • เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง SIPOC/Blueprint for Process Management Excellence
  • กระดาษเปล่าสำหรับทำ Service Blueprint

ภาพบรรยากาศการอบรม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างผลการจัดทำ Service Blueprint หลังการอบรม

P9.4 กระบวนการจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx

Solverwp- WordPress Theme and Plugin