SIPOC & Service Blueprint

งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คุณศุภชัย เมืองรักษ์ (Supachai Munagrux) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง K102 ระหว่างเวลา 0900-1600 กำหนดการ วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 0900 พิธีเปิดและเริ่มการอบรม Workshop: การจัดทำ service blueprint 1600 ปิดการอบรม Homework: การจัดทำ SIPOC จาก service blueprint วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 0900 เริ่มการอบรม การวิพากษ์ Service Blueprint และ SIPOC model เอกสารประกอบการอบรม เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง SIPOC/Blueprint for Process

The 22nd AUN-QA Training Course (Tier 1) for Accomplishing Program Assessment

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม AUN-QA Training Course for Accomplishing Program Assessment ครั้งที่ 22 ที่ห้อง Sapphire 1 โรงแรม Novotel Platinum Pratunam โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางมหาวิทยาลัยมหิดล Group Assignment ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง http://aun-qa.org/ Facebook: AUN-QA https://www.facebook.com/aunqa/ อัลบั้มภาพการอบรม 9-12 มกราคม 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (backward design) รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 เวลา 0830-1630 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ลงทะเบียนและยืนยันร่วมการอบรม http://www.qd.mahidol.ac.th/regist (ภายใน 16 ธ.ค. 2559 เฉพาะ 120 ท่านแรก) รายชื่อผู้เข้าอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ไม่มีหลักสูตรเข้าร่วมอบรม ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) ผู้แทนส่วนงานสายบริหาร ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง หลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี

การอบรมผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA โดย ทปอ.

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2559 เวลา 0900-1700 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กำหนดการ เวลา กิจกรรม 0900 แนะนำเกณฑ์ AUN-QA โดย Associate Professor Nantana Gajaseni, Executive Director of AUN 1015 ทบทวนเกณฑ์ AUN-QA โดย รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ และ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ 1500 กระบวนการตรวจประเมินและข้อปฏิบัติ 1600 SAR Reading and Desktop Assessment โดย ดร.นันทน์ ถาวรังกูร และ รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ เอกสารประกอบการอบรม กำหนดการ เอกสารประกอบการบรรยายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

Solverwp- WordPress Theme and Plugin