อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ

มหาวิทยาลัยมหิดลมีกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมเชิงปฏิบัติการ C2C for OBE: การออกแบบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (backward design) รุ่นที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 26-27 ธันวาคม 2559 เวลา 0830-1630 ณ ห้องทวีวัฒนา ชั้น 6 โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลงทะเบียนและยืนยันร่วมการอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมจากคณะวิทยาศาสตร์

 • ระดับปริญญาตรี
  • คณะวิทยาศาสตร์ ไม่มีหลักสูตรเข้าร่วมอบรม
 • ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก)
 • ผู้แทนส่วนงานสายบริหาร
  • ศ.ดร.จงกลณี วัฒนาเพิ่มพูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา
  • อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
 • หลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ผศ.ดร.สิริพงษ์ ฐิตะมาดี หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  • รศ.ดร.จรัญญา ณรงคะชวนะ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • หลักสูตร ป.เอก สาขาวิชาเภสัชวิทยา
  • รศ.ดร.ดาราวรรณ ปิ่นทอง สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา
  • รศ.ดร.นพวรรณ ภู่มาลา มอราเลส สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา
  • ผศ.ดร.พญ.ณัฏฐินี จันทรรัตโนทัย สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา
  • ผศ.ดร.ภญ.วรินกาญจน์ เหมสถาปัตย์ สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา
 • หลักสูตร ป.โท-เอก สาขาวิชาสรีรวิทยา
  • ผศ.ดร.อาทิตย์ ไชยร้องเดื่อ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
  • รศ.ดร.สัณหภาส สุดวิลัย สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
  • ผศ.ดร.จิตติมา วีระชยาภรณ์ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
  • ผศ.ดร.รัชกฤต ศรีเกื้อ สังกัดภาควิชาสรีรวิทยา
 • หลักสุตร ป.โท-เอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
  • รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ สังกัดภาควิชาเคมี
  • รศ.ดร.พันธ์ญา สุนินทบูรณ์ สังกัดภาควิชาเคมี
  • รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย สังกัดภาควิชาเคมี
  • อาจารย์ ดร.รัตนา ฉันทเตยานนท์ สังกัดภาควิชาเคมี (ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง)
  • อาจารย์ ดร.อัญรัตน์ วัฒนพานิช สังกัดภาควิชาเคมี

เอกสารที่ทางหลักสูตรต้องนำมาด้วย

 1. รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (AUN-QA SAR)
 2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ. 1-7)
 3. ผลการสำรวจด้านต่าง ๆ จากผู้ใชับัณฑิต ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน เป็นต้น
 4. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรหรือที่เกี่ยวข้อง และเอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำหลักสูตร

เอกสารประกอบการอบรม

 • กำหนดการ
 • เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง C2C to OBE: Develop and Implement Properly Curriculum Revision Based on OBE Framework โดย Chavalit Wongse-ek and Veeradeth Panvisavas (December 26-27, 2016) 124 slide
 • ตัวอย่างการทำโครงสร้างหลักสูตรแบบย้อนหลัง (จากความรู้ที่ต้องการ สู่ ทักษะที่ต้องการ และ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง)
 • ตัวอย่าง curriculum map หลักสูตร Communication and Information Sciences Ph.D. Program’s Student Learning Outcomes and Curriculum Map version of June 2013

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin