Thank you Quality Team

Thank you Quality Team

คณะวิทยาศาสตร์ยื่นขอรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี 2563
งานนโยบายและพัฒนาคุณภาพขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยในการจัดทำเล่มรายงานการประเมินตนเอง เพื่อยื่นขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)
———THANK YOU – MUSC Quality Team———

AFTER YOU for YOU.

 

 

     

  

  

Solverwp- WordPress Theme and Plugin