การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2563  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563 จากคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ ร่วมกับกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุทิตา วนาภรณ์ เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) และมีประธานกรรมการ อาจารย์ ดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส ร่วมกับกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยนันต์ แท่งทอง เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (นานาชาติ)

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin