การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 10 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 10 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง BT 205
คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. อาจารย์ ดร.ณัฐพล อ่อนปาน (ประธาน)  ภาควิชาชีววิทยา
  2. อาจารย์ ดร.ณัฐพล ภาณุพินธุ  ภาควิชาสรีรวิทยา

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet)

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาจุลชีววิทยา
วันจันทร์ที่ 10 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ห้อง PR 611

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธนะวันต์ (ประธาน)  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาจุลชีววิทยา (intranet)

เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin