การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 11 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชา ปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 11 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น. Online ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. อาจารย์ ดร.นิสา ปฏิการมณฑล (ประธาน)  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพีชา คุ้มเกตุ ภาควิชาชีววิทยา

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง

เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet)

การเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ

วันอังคารที่ 11 ส.ค. 2563 เวลา 14.00-15.00 น.  ห้อง Sc1-253

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. อาจารย์ ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวร (ประธาน) ภาควิชาเภสัชวิทยา
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ภาควิชาชีววิทยา

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจกลุ่มสาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรมวัสดุ

เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet)

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin