การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 13 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 13 สิงหาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง Pr 301

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด อมรสมานกุล (ประธาน) ภาควิชาคณิตศาสตร์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพรรณ วงศ์ประเสริฐ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาชีวเคมี

เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet)

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin