การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 17 สิงหาคม 2563

การเยี่ยมสำรวจภาควิชาปีงบประมาณ 2563 : วันที่ 17 สิงหาคม 2563

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00-11.00 น.  ณ ห้อง Pr 501

คณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูร แสงศิริสุวรรณ (ประธาน) หัวหน้าภาควิชาสรีรวิทยา
  2. อาจารย์ ดร.ฐิตินันท์ สำราญวานิช ภาควิชาชีววิทยา

ภาพกิจกรรมการเยี่ยมสำรวจภาควิชาเภสัชวิทยา

เอกสารประกอบการเยี่ยมสำรวจภาควิชาฯ (intranet)

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin