การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563  สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2563 รูปแบบ 2.0 แบบออนไลน์ จากคณะกรรมการตรวจประเมินหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ เป็นผู้ตรวจประเมินหลักสูตรพร้อมเสนอผลการประเมินด้วยวาจา ณ ห้องประชุม K103 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

Solverwp- WordPress Theme and Plugin